ආරක්‍ෂණ සිද්ධීන් වාර්තා කිරීම

වෙබ් අඩවිය මගින්

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ආරක්‍ෂිත සිද්ධි වාර්තා කිරීමේ පෝරමය මගින් මෙතැනින් පිවිසෙන්න


ෆැක්ස් මගින්

ෆැක්ස්: +94 112 650 805


විද්‍යුත් තැපෑල මගින්

විද්‍යුත් තැපැල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


දුරකතන මගින්

ආරක්‍ෂ‍‍ණ ක්‍ෂණික ඇමතුම්: +94 114 462 562


අප කාර්යාලයට පැමිණීමෙන්

TechCERT
545/4, ඩි සොයිසා පාර,
මෝල්පේ මොරටුව 10400, ශ්‍රී ලංකාව

footerimage

Member of

logo apcertfirst logo-2

Collaborated with

apwg2ICTA logo2ack cymru

Our Partners
lanka-certify-logoDark-Lab-Logo2contact